Tag Archives: زیاده خواهی و طمع

سرطان همه چیست؟ - سجاد سلیمانی

سرطان همه | همه‌ی آدم ها همه چیزها را می‌خواهند — درباره‌ی زیاده خواهی

زمان مطالعه: 5 دقیقه سرطان همه را قبل از اینکه آموزش مدیریت زمان بدهم، درک کردم. تجربه‌های شکست خورده‌ی جوانی زیاده خواه که به خاطر «مقیاس زیاد» در آرزوها و برنامه‌ها، هیچ چیزی نشد. آن روزها به خوبی این مفهوم را آموختم و برای آنکه یادم بماند، اسمی برایش انتخاب کردم و شد: سرطان همه. معنی «سرطان همه» چیست؟ […]