Category Archives: کسب و کار خانوادگی – Family business

کسب و کارهای خانوادگی یا بیزینس خانوادگی family business فمیلی بیزینس

جانشین پرروری در بیزینس های خانوادگی Family business

جانشین پروری برای کسب و کار خانوادگی (راهنمای برنامه ریزی)

انتقال یک شرکت به نسل بعدی از مدیران و رهبران، یک فرآیند پیچیده است که اگر یک پلن و برنامه جانشینی قوی وجود نداشته باشد، می تواند به راحتی انتقال شرکت به نسل بعدی را با شکست مواجه کند. وقتی در مورد جانشینی صحبت می کنیم، هم بر مدیریت و هم بر مالکیت تمرکز می […]