دفترچه تمرین تکنیک پومودورو برای مدیریت زمان و برنامه ریزی

تماس بگیرید

بزودی این دفترچه را می توانید به صورت فایل PDF یا چاپ شده دریافت کنید